Ouroboros – SVG Animation Path

Demo by @pixelia_me